Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Όροι χρήσης ιστοτόπου

Γενικά

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.inntensol.gr, αποτελούν ιδιοκτησία της INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ή/και των εκπροσώπων και επισήμων συνεργατών και προμηθευτών της καθώς και των πηγών της , και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων νομιμοποιεί τη INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ να κινηθεί ποινικά κατά του παραβάτη.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.inntensol.gr επιτρέπεται να αναδημοσιευτούν εν όλω ή εν μέρει μόνο για μη εμπορική χρήση και με ταυτόχρονη αναφορά του ιστοχώρου ως πηγής της πληροφορίας.

Προστασία Δικτυακού Τόπου

Απαγορεύεται η αποστολή ή μετάδοση, μέσω ή προς τον δικτυακό τόπο www.inntensol.gr οποιουδήποτε μηνύματος, κειμένου ή αρχείου προσβλητικού προς τα χρηστά ήθη ή απειλητικού περιεχομένου. Απαγορεύεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο αποστολή ή διάδοση, προς ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, ηλεκτρονικών αρχείων που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη, αλλοίωση ή απώλεια οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα εναντίον όποιου προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Αποποίηση Ευθυνών

Η INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοχώρων για τους οποίους έχει δημοσιεύσει υπερσύνδεσμο (hyperlink) για απ' ευθείας μετάβαση του χρήστη στους ιστοχώρους αυτούς.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοχώρου της INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αποδοχή Όρων

Η χρήση του ιστοχώρου προϋποθέτει την αποδοχή των παραπάνω όρων