Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Κοινωνία

Η εταιρεία έχει σε υψηλό βαθμό καλλιεργήσει το αίσθημα της κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας συνειδητοποιώντας την αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές δομές στις οποίες δραστηριοποιείται. Είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας και δεν αρκούμαστε μόνο στην υλοποίηση των δράσεών μας αλλά διασφαλίζουμε την ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω της τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας.

Ασφάλεια - Ποιότητα

Στόχος της Inntensol είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες των πελατών και παράλληλα να διατηρείται το υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η εταιρεία διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, πιστοποιημένη οργάνωση και μέσα προηγμένης τεχνολογίας. Οι δραστηριότητές της δομούνται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια. Η πολιτική ποιότητας είναι κύριος και πρωταρχικός στόχος σε κάθε βήμα και δραστηριότητα της εταιρείας.

Περιβάλλον

H Inntensol θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής δραστηριότητάς της. Η πράσινη πολίτικη της εταιρείας στηρίζεται στην πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, στην ενσωμάτωση συστημάτων διαχείρισης ελέγχων, στην ενεργό συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και στην χρησιμοποίηση της ενέργειας με υπευθυνότητα στο σύνολο των λειτουργιών της.