Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Τι είναι το Net-MeteringΤο net metering είναι μια νέα διαδικασία στην αγορά και πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκίνησε στις ΗΠΑ, η χρήση του επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πλέον είναι γεγονός και στην Ελλάδα! Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με σκοπό να μειώσει αρκετά, ακόμη και να μηδενίσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, επιτρέπεται στον καταναλωτή να συμψηφίζει την ενέργεια που καταναλώνει από το δίκτυο με την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό. Η φιλοσοφία του Net Metering παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:net meetering image

Διάγραμμα 1Τρόπος λειτουργίαςΟ ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις του μετρητή Μ2 (βλέπε Διάγραμμα 2). Ανάλογα με τη διαφορά που προκύπτει αφαιρώντας την εξερχόμενη ενέργεια του συστήματος (Μ2Β) από την ενέργεια που αντλείται από το δίκτυο (Μ2Α) προκύπτει χρέωση που καταβάλλεται στον πάροχο ή πλεονάζουσας ενέργειας η όποια πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό. Η μεταφορά της πλεονάζουσας ενέργειας γίνεται έως ότου συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας. Στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε έτους γίνεται ο τελικός συμψηφισμός και η εκκαθάριση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό δεν μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια και δεν υπάρχει ανταποδοτικό όφελος.Μ1 - Μ2

Διάγραμμα 2 – Μετρητές ΣυστήματοςΣτον πίνακα 1 αναλύονται οι χρεώσεις που προκύπτουν από τον προμηθευτή ενέργειας προς τον αυτοπαραγωγό-καταναλωτή που έχει υπογράψει σύμβαση συμψηφισμού.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, αφαιρώντας την εξερχόμενη ενέργεια του συστήματος ( Μ2Β) από την ενέργεια που αντλείται από το δίκτυο (Μ2Α) προκύπτουν τα εξής:

Α) όταν Μ2Α–Μ2Β<0 έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια (δεν υπάρχει χρέωση ενέργειας) η όποια πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο ετήσιος κύκλος συμψηφισμού.

Β) όταν Μ2Α–Μ2Β>0 γίνεται χρέωση με βάση τη συγκεκριμένη διαφορά.

Ο συμψηφισμός γίνεται ώστε να προκύπτει η χαμηλότερη δυνατή χρέωση στον αυτοπαραγωγό . Αυτό σημαίνει πως πρώτα συμψηφίζονται οι ακριβές kWh στις περιπτώσεις κλιμακωτής χρέωσης ενέργειας (π.χ. κοινωνικό τιμολόγιο ή νυχτερινό ρεύμα).Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

Μ2Α – Μ2Β > 0 x χρέωση €/ kWh

Μ2Α – Μ2Β < 0 πίστωση kWh στον επόμενο εκκαθαριστικό σαν επιπρόσθετη Μ2Β

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Μ2Α x €/ kWh

Χρεώσεις ΥΚΩ

Μ1Α x €/ kWh | Μ1Α = Μ1Β + Μ2Α - Μ2Β

Χρέωση ΕΤΜΑΡ, ΕΦΚ, Ειδ. Τέλος 5‰

Σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις

Κλιμακούμενη Χρέωση

Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται ώστε να προκύπτει η ελάχιστη δυνατή χρέωση για τον αυτό παραγωγό

Πίνακας 1Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τη χρήση του δικτύου ή αλλιώς του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς & Ελληνικού Συστήματος Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορίζονται από το ενεργειακό προφίλ και την ενεργειακή συμπεριφορά του καταναλωτή. Όταν η ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα κατευθύνεται απευθείας προς την κατανάλωση (καταγραφή μόνο στην ένδειξη Μ1Α άρα πλήρης ταυτοχρονισμός) δεν καταγράφεται εισροή ενέργειας από το δίκτυο (Μ2Α=0). Στην περίπτωση όμως όπου αντλείται ενέργεια εξ ολοκλήρου (πλήρης ετεροχρονισμός Μ1Α = Μ2Α > 0) ή μερικώς από το δίκτυο, π.χ. κατά τις νυχτερινές, καταγράφεται η χρήση του δικτύου μέσω της ένδειξης Μ2Α.

Οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) παραμένουν αμετάβλητες, αφού η χρέωση γίνεται στην κατανάλωση (ένδειξη Μ1Α) είτε αυτή προέρχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε από το δίκτυο.

Οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ , Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Ειδικό τέλος 5‰ καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εξοικονόμηση που μπορεί να προκύψει από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος υπό καθεστώς Net Metering είναι αρκετά σημαντική. Στην ουσία, είναι δυνατή η πλήρης απαλοιφή των ανταγωνιστικών χρεώσεων και των χρεώσεων που αφορούν στο Σύστημα Μεταφοράς και Σύστημα Διανομής ανάλογα με την ενεργειακή συμπεριφορά του καταναλωτή.Παραδείγματα Απόσβεσης ΕπένδυσηςΗ πιο σημαντική παράμετρος στο net metering είναι η απόδοση της επένδυσης, δηλαδή ο χρόνος απόσβεσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν έχει ληφθεί υπ΄ όψιν ότι το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο παραμένει αμετάβλητο για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης συμψηφισμού.Οικονομοτεχνική προσέγγιση ενός συστήματος 10kW για εμπορική χρήσηΤο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει την απόσβεση που λαμβάνει χώρα σε μια μικρή επιχείρηση. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 10 kW και η ετήσια παραγόμενη ενέργεια που αποδίδει είναι 15700 kWh. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης υπολογίστηκε περίπου στις 13000 €.net meetering imageΗ απόσβεση του συστήματος γίνεται από 5 έως 7 χρόνια ενώ στη λήξη της σύμβασης του ενεργειακού συμψηφισμού η επιχείρηση θα έχει εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό (από 35000 € έως 50000€). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που θα εξοικονομήσει η επιχείρηση και η απόσβεση του συστήματος θα είναι σημαντικά βελτιωμένα αν υπολογίσουμε και τη διαρκώς ανοδική τιμή της kWh.Οικονομοτεχνική προσέγγιση ενός συστήματος 5kW για οικιακή χρήσηΤο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει την απόσβεση που λαμβάνει χώρα σε μια οικία. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 5 kW και η ετήσια παραγόμενη ενέργεια είναι 6000 kWh. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης υπολογίστηκε περίπου στις 6000 €.net meetering imageΗ απόσβεση του συστήματος γίνεται σε 6,5 έως 8,5 χρόνια ενώ στη λήξη της σύμβασης του ενεργειακού συμψηφισμού ο οικιακός καταναλωτής θα έχει εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό (από 15000 € έως 20000€). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που θα εξοικονομήσει ο επενδυτής και η απόσβεση του συστήματος θα είναι σημαντικά βελτιωμένα αν υπολογίσουμε και τη διαρκώς ανοδική τιμή της kWh.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά οι διάφορες χρεώσεις για οικιακό καταναλωτή και μικρό εμπορικό καταναλωτή.ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ετήσια κατανάλωση (kWh)

4.500

Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh)

0,1059

Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh)

0,0059

Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh)

0,0224

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh)

0,0070

ΕΦΚ (€/kWh)

0,0022

Ειδικό Τέλος 5‰

0,0004

ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh)

0,0263

Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh)

0,0005

ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh)

0,1706

ΦΠΑ

0,0221

ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh)

0,1927

Πίνακας 2ΕΜΠΟΡΙΚΟ Γ21

Ετήσια κατανάλωση (kWh)

10.000

Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh)

0,1021

Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh)

0,0058

Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh)

0,0228

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh)

0,0182

ΕΦΚ (€/kWh)

0,0050

Ειδικό Τέλος 5‰

0,0004

ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh)

0,0309

Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh)

0,0005

ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh)

0,1857

Πίνακας 3Αφαιρώντας τις ΥΚΩ, ο συμψηφισμός θα γίνεται, για μεν τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185 €/kWh (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για δε τον εμπορικό καταναλωτή (που υπάγεται στο εν λόγω τιμολόγιο) στα 0,165 €/kWh (πηγή Σ.Ε.Φ.).Δικαιούχοι & ΠροϋποθέσειςΔικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του Νet Metering έχουν:

Φυσικά Πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη)

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. εταιρείες, ιδρύματα, σωματεία, συνεταιρισμοί κτλ)

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. δήμοι, περιφέρειες, κρατικοί οργανισμοί κτλ)

Επίσης, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα του Net Metering στην περίπτωση κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου έχουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης του χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Επιπλέον, δικαίωμα ένταξης έχει κάποιος που κάνει απλά νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) εφόσον έχει διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών στον ίδιο ή γειτονικό χώρο (στέγη, δώμα, χώρο στάθμευσης, αποθήκη, στέγαστρο κτλ) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν.Η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από το ενεργειακό προφίλ του ακινήτου . Αναλύοντας τους λογαριασμούς και καταγράφοντας την κατανάλωση κατά τις προηγούμενες χρονικές περιόδους, γίνεται οικονομοτεχνική μελέτη για το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Γενικά, τα όρια εγκατάστασης διαμορφώνονται ως εξής :

 • • Ηπειρωτική χώρα, Διασυνδεδεμένα Νησιά & Κρήτη έως 20 kW,
 • • Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έως 10 kW.

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων στα πλαίσια του Νet Μetering με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν ανώτατα όρια ως εξής:

 • • Ηπειρωτική Χώρα & Διασυνδεδεμένα Νησιά έως 500 kW,
 • • Κρήτη έως 50 kW
 • • Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έως 20 kW,

ανεξάρτητα αν η παροχή κατανάλωσης συνδέεται στη χαμηλή ή τη μέση τάση.Παρατήρηση: Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.Διαδικασία 1. 1.Αίτηση Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού Συστήματος στο τοπικό κατάστημα ΔΕΔΔΗΕ από την “Inntensol – Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις”. Η Αίτηση Σύνδεσης συνοδεύεται από περιγραφή της εγκατάστασης, μονογραμμικό σχέδιο, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών και του inverter, περιγραφή των διατάξεων ασφαλείας, κάτοψη της εγκατάστασης καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ιδιοκτήτη.

 2. 2.Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης – Όροι Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού (εντός 1 μήνα από την Αίτηση Σύνδεσης με διάρκεια 3 μήνες)

 3. 3.Αποδοχή Προσφοράς Σύνδεσης - Πληρωμή Όρων Σύνδεσης από τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού (εντός 3 μηνών από την Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης )

 4. 4.Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης στο δίκτυο από τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.

 5. 5.Κατασκευή Έργων Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ (εντός 1 μήνα από την Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης)

 6. 6.Σύνταξη Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού από τη ΔΕΗ και

 7. 7. Υπογραφή Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού από τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού (εντός 15 ημερών από την παραλαβή σχετικού αιτήματος).

 8. 8.Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Συστήματος από την “Inntensol – Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

 9. 9.Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο ΔΕΔΔΗΕ από την “Inntensol – Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις”.

 10. 10.Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και ενεργοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού, που έχει διάρκεια 25 χρόνια


aitisi_1 pv2
Γιατί Εμάς;


Η “INNTENSOL – Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις” είναι ο καταλληλότερος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος στα πλαίσια του προγράμματος Net Metering παρέχοντάς σας:


 • Δωρεάν μελέτη του χώρου σας καλύπτοντας τις δικές σας ανάγκες
 • Δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη – απόσβεση επένδυσης
 • Δωρεάν φάκελο Αίτησης
 • Δωρεάν υποστήριξη αδειοδοτικής διαδικασίας
 • • Εγκατάσταση μηχανήματων επώνυμων οίκων κατασκευής με πλήρη εγγύηση
 • • Τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς
 • After sales services με εγγύηση καλής λειτουργίας καλυπτόμενη με συμβόλαιο συντήρησης του φωτοβολταϊκού σας συστήματος


net meetering image net meetering imageΤα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας είναι πολλαπλά και διαβαθμίζονται σε πολλά επίπεδα καθώς διαθέτουμε:


 • Άρτια εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό
 • • Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
 • Υψηλή Τεχνογνωσία στη μελέτη & σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση παντός είδους φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό & Προηγμένες διαδικασίες σχεδίασης συστημάτων (μέσω προηγμένου λογισμικού - software)
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & υψηλών Standard ασφάλειας
 • Συμμόρφωση προϊόντων - υπηρεσιών μας με τις ισχύουσες νομοθετικές και τεχνικές απαιτήσεις.
 • Καινοτομία στην εφαρμογή


net meetering image net meetering image net meetering image net meetering imageΤέλος είμαστε σε θέση να μειώσουμε περαιτέρω τις ηλεκτρικές σας καταναλώσεις, εκπονώντας ειδική μελέτη για την εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας και άλλων οικονομικών τεχνολογιών ψύξης - θέρμανσης (έως 60% εξοικονόμηση), αλλά και την αντικατάσταση των ενεργοβόρων συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες οικονομίας τεχνολογίας LED (έως 80% εξοικονόμηση).Πλεονεκτήματα Net-Metering1. Δραστική μείωση ή και μηδενισμός του λογαριασμού ρεύματος που πληρώνετε στον πάροχό σας.

2. Οφέλη από τη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων με αύξηση του συντελεστή ταυτοχρονισμού χρήσης του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

3. Επηρεάζεστε θετικά από τις μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός και ταυτόχρονα μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσής σας.

4. Η σύμβαση συμψηφισμού έχει διάρκεια 25 έτη.

5. Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων σας για ψύξη - θέρμανση - ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), με αντλίες θερμότητας και αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με LED.

6. Αποδοτικό και δοκιμασμένο το πρόγραμμα του Νet Μetering εφαρμόζεται με επιτυχία αρκετά χρόνια σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη.