Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Διοίκηση Έργων - Project Management

Η αποτελεσματική διαχείριση με κατάλληλους χειρισμούς οδηγεί στην έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Διαθέτουμε την οργανωτική δομή και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων. Επίσης, στα πλαίσια της διαχείρισης προσφέρουμε:

  • Την πληροφοριακή υποστήριξη που χρειάζεται για τον έλεγχο μεγάλου όγκου δεδομένων.
  • Τη συνεχή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος.
  • Τη συλλογή και τον έλεγχο των στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων του έργου.
  • Τον εντοπισμό των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση και προτείνουμε λύσεις ελέγχοντας μέσω τυποποιημένων αναφορών το χρόνο αποκατάστασης.
  • Τον έλεγχο του ποσοστού επίτευξης των στόχων ανάλογα και με τις αρχικές νομικές δεσμεύσεις.
  • Την επικοινωνία με τους κατάλληλους φορείς για τη συλλογή των στοιχείων και των εγγράφων που απαιτούνται.
  • Την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων παρακολούθησης της προόδου του έργου όπως προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση κάθε βήματος από την αρχή ως την παράδοση του έργου.


project management image