Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Τεχνικοί Ασφαλείας

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, υπάρχει η υποχρέωση να λαμβάνουν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (Τ.Α.) (Ν.3850/10). Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικές και εποπτικές.

Συνοπτικά, ο τεχνικός ασφαλείας, τηρώντας πάντα το επιχειρηματικό απόρρητο έχει τις εξής υποχρεώσεις:

  • Επιθεώρηση των θέσεων εργασίας και επισήμανση των οποιονδήποτε παραλείψεων.
  • Αντιμετώπιση των παραλείψεων και επίβλεψη για την εφαρμογή τους.
  • Παροχή συμβουλών σε διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχος και αξιολόγηση του εξοπλισμού της επιχείρησης.
  • Έλεγχος των ατομικών μέτρων προστασίας.
  • Έλεγχος των εγγράφων λειτουργίας.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργιάς των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχος και επίβλεψη των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  • Αναφορά των οποιονδήποτε ελλείψεων ή παραλείψεων στον εργοδότη ή ιδιοκτήτη της επιχείρησης.


Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις επισημάνσεις, τις ελλείψεις και τα προβλήματα της επιχείρησης σε ένα θεωρημένο τετράδιο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

texnikos asfaleias